Privacybeleid

 

INFORMATIEF

VOLGENS WETGEVINGSBESLUIT 196/2003 EN EU-VERORDENING 2016/679 (AVG)

OVER DE VERWERKING EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Op grond van art. 13 van de EU-verordening n. 2016/679 (AVG), houdende bepalingen voor de bescherming van personen en andere onderwerpen met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, willen wij u erop wijzen dat de door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bovengenoemde wet en de verplichtingen van vertrouwelijkheid en bescherming waaraan de individuele firma Xtransfer di Stefano Forti is gebonden.

Houder van de behandeling

De gegevensbeheerder die wordt uitgevoerd, is het individuele bedrijf Xtransfer di Stefano Forti (btw-nummer: 03882730231) met statutaire zetel in Riva del Garda (TN), Via Grez 64. Alle verzoeken om informatie en / of verduidelijking met betrekking tot de verwerking van gegevens kunnen worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

U kunt op elk moment contact opnemen met de gegevensbeheerder op het e-mailadres: [email protected]

Uitgevoerde behandelingen en doeleinden De verwerking zal worden uitgevoerd in een geautomatiseerde en / of handmatige vorm, in overeenstemming met de bepalingen van art. 32 van de AVG 2016/679 betreffende veiligheidsmaatregelen, door specifiek aangestelde personen en in overeenstemming met de bepalingen van art. 29 van de AVG en in het algemeen door de EU-verordening 2016/679 en de principes van aansprakelijkheid, privacy by design en privacy by default. Wij wijzen erop dat, in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, doelbinding en gegevensminimalisatie, in overeenstemming met art. 5 AVG 2016/679, behoudens uw vrije en uitdrukkelijke toestemming, worden uw persoonsgegevens bewaard voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De verzamelde gegevens kunnen worden onderworpen aan catalogisering, verwerking, vergelijking, onderlinge verbinding, communicatie, verspreiding, annulering en vernietiging, in overeenstemming met de bepalingen van de wet.

De firma Stefano Forti deelt u mee dat de aan haar meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de wettelijke verplichtingen en voor de volgende doeleinden: schatting en boeking van transportdiensten, klantenbeheer en klanttevredenheid; leveranciers management; activiteitenplanning; diensten voor interne controle en kwaliteitsbeheer, administratieve / boekhoudkundige vereisten en voor het bijwerken van activiteiten.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is verplicht om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, voor de uitvoering van contractuele diensten en wettelijke verplichtingen.

Gegevens verstrekken

Het verstrekken van gegevens is optioneel.

Datacommunicatie en verspreidingsgebied

De gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan de volgende categorieën van onderwerpen die Stefano Forti’s eenmanszaak Xtransfer gebruikt voor de uitvoering van bepaalde activiteiten die functioneel zijn voor het leveren van zijn diensten en professionele diensten: technische professionals; accountantskantoren voor boekhoudkundige / fiscale verplichtingen; verzekeringsmaatschappijen; technisch – IT-dienstverleners; postkoeriers; hostingprovider; communicatie- en telecommunicatiebureaus, wetshandhavingsinstanties voor communicatie die wettelijk vereist is.

De gegevens kunnen worden overgedragen naar gecertificeerde cloudopslag naar een land binnen de Europese Unie of naar een derde land waarvoor de Europese Commissie de toereikendheid van het beschermingsniveau heeft beoordeeld.

Speciale categorieën persoonsgegevens

Op grond van de artikelen 9 en 10 van de EU-verordening nr. 2016/679, zou u Stefano Forti gegevens kunnen verstrekken die kunnen worden gekwalificeerd als “bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens”, dat wil zeggen gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap onthullen, evenals genetische gegevens, biometrische gegevens bedoeld om een ​​natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, gegevens met betrekking tot de gezondheid of het seksuele leven of seksuele geaardheid van de persoon.

Deze categorieën gegevens mogen door Stefano Forti alleen worden verwerkt met uw vrije en uitdrukkelijke toestemming, behalve in gevallen waarin dit niet nodig is, inclusief die voorzien door art. 9 van de EU-verordening nr. 2016/679.

Retentietijd

De gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de bovengenoemde doeleinden uit te voeren in overeenstemming met de voorwaarden van de wet, voor de periode die overeenkomt met transport-, fiscale, boekhoudkundige, administratieve behoeften en om onze activiteiten te documenteren en ook om te reageren op uw herstelbehoeften gegevens.

Rechten van de belanghebbende

U kunt op elk moment oefenen, in overeenstemming met de artikelen 15 tot 22 van de EU-verordening nr. 2016/679, waar de voorwaarden bestaan ​​en binnen de grenzen van de wet, het recht om:

1. a) om bevestiging vragen van het al dan niet bestaan ​​van hun persoonsgegevens;

b) informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld en, indien mogelijk, de bewaartermijn;

C) het verkrijgen van de correctie en verwijdering van gegevens;

d) de beperking van de verwerking te verkrijgen;

e) gegevensportabiliteit verkrijgen, d.w.z. ze ontvangen van een gegevensbeheerder, in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, en ze zonder belemmeringen doorsturen naar een andere gegevensbeheerder, indien technisch haalbaar, ook met betrekking tot de systemen van geautomatiseerde behandelingen aangenomen door de eigenaar;

f) zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking en ook in het geval van verwerking voor direct marketingdoeleinden; <strong ”>

g) zich verzetten tegen een geautomatiseerd besluitvormingsproces met betrekking tot individuen, inclusief profilering;

h) de verwerkingsverantwoordelijke vragen om toegang tot persoonsgegevens en deze te corrigeren of te verwijderen of de verwerking ervan te beperken of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

i) de toestemming te allen tijde intrekken onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking is gegeven.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar de gegevensbeheerder [email protected]

Klacht bij de toezichthoudende autoriteit

De belanghebbende heeft het recht, indien aan de voorwaarden is voldaan, een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit in het geval dat hun verzoeken om informatie gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke niet tot bevredigende reacties hebben geleid.

De referentie-autoriteit is de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens:

http://www.garanteprivacy.it

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES IN OVEREENSTEMMING MET DE AVG (EU-VERORDENING 2016/679) EN Wetsbesluit 196/2003.

In overeenstemming met de bepaling van de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens die van kracht is sinds 8 mei 2015 op grond van wetsdecreet 196/2003 en de EU-verordening 2016/679 (AVG), verklaren wij het volgende:

Cookies zijn tekstregels die worden gebruikt om automatische authenticatie uit te voeren, sessietracking wanneer een gebruiker voor het eerst verbinding maakt met een website. Ze worden verzonden van een server naar een webclient (meestal een browser) die wordt gebruikt voor navigatie telkens wanneer dezelfde gebruiker hetzelfde deel van het webdomein opent met hetzelfde apparaat.

Opgemerkt moet worden dat cookies zijn onderverdeeld in technische cookies en profileringscookies:

1. Technische cookies.

Technische cookies zijn cookies die uitsluitend worden gebruikt voor “het uitvoeren van de overdracht van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker wordt gevraagd om deze dienst te verlenen “(zie artikel 122, eerste lid, van wetsdecreet 196/2003).

Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden normaal gesproken rechtstreeks door de eigenaar of beheerder van de website geïnstalleerd. Ze kunnen worden onderverdeeld in navigatie- of sessiecookies, die de normale navigatie en het normale gebruik van de website garanderen (om bijvoorbeeld een aankoop te doen of om toegang te krijgen tot beperkte gebieden); analytische cookies, vergelijkbaar met technische cookies wanneer ze rechtstreeks door de sitebeheerder worden gebruikt om informatie, in geaggregeerde vorm, te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe ze de site bezoeken; functionaliteitscookies, waarmee de gebruiker kan navigeren volgens een reeks geselecteerde criteria (bijvoorbeeld de taal, de producten die zijn geselecteerd voor aankoop) om de geleverde service te verbeteren.

Voor het plaatsen van deze cookies is geen voorafgaande toestemming van gebruikers vereist, terwijl de verplichting om de informatie te verstrekken wel blijft bestaan.

2. Profileringscookies.

Profileringscookies zijn ontworpen om gebruikersprofielen aan te maken en worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker tijdens het surfen op het internet kenbaar heeft gemaakt. Vanwege de bijzondere invasiviteit die dergelijke apparaten in de privésfeer van gebruikers kunnen hebben, bepaalt de Europese en Italiaanse wetgeving dat de gebruiker voldoende moet worden geïnformeerd over het gebruik ervan en dus zijn geldige toestemming moet geven.

In dit verband bepaalt de huidige wetgeving dat de opslag van informatie in de eindapparatuur van een contractant of een gebruiker of toegang tot reeds opgeslagen informatie alleen is toegestaan ​​op voorwaarde dat de contractant of gebruiker zijn toestemming heeft gegeven na te zijn geïnformeerd (artikel 122 , lid 1, van wetsdecreet 196/2003; overwegingen 30, 64 en artikelen 4 en 22 van EU-verordening 2016/679).

De site xtransfer.it, eigendom van de eenmanszaak Xtransfer di Stefano Forti, gebruikt dit technische hulpmiddel uitsluitend voor “het uitvoeren van de overdracht van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk voor de aanbieder van een dienst van de bedrijfsinformatie die uitdrukkelijk door de contractant of door de gebruiker wordt gevraagd om deze dienst te verlenen “(zie art. 122 lid 1 van wetsdecreet 196/2003). Links naar externe sites (google maps) of gepubliceerde inhoud kunnen echter het gebruik van cookies van derden inhouden, inclusief profilering.

Daarom worden de volgende cookies gebruikt:

technische en sessiecookies die worden gebruikt voor de juiste navigatie van de site voor statistieken met betrekking tot bezoeken aan onze site, in volledig anonieme modus. cookies van derden voor de eventuele levering van multimedia en sociale inhoud (in dit geval kunnen cookies van derden ook profilering zijn).

Het is in ieder geval altijd mogelijk om cookies te verwijderen, uit te schakelen of te blokkeren met behulp van de instellingen van de browser die wordt gebruikt voor navigatie (Chrome, Firefox, Explorer, Safari etc.).

Voor enige verduidelijking is het mogelijk om contact op te nemen met de Data Processing Manager Stefano Forti via het e-mailadres [email protected]